31-40 Soal Ikatan Kimia Beserta Pembahasannya

hallo adik adik balik lagi  nih blog kesukaan nya para siswa ,,, disini kita akan belatih mengerjakan soal ikatan kimia , yuks lanjut kesoal nya

31. Diketahui unsur X dan Z memiliki konfigurasi electron sebagai berikut.

X : [Ar] 4s1 3d6

Z : [Ne] 3s2 3p5

Apabila X dan Z berseyawa, rumus senyawayang terbentuk adalah….

a. X3Z

b. X3Z2

c. X2Z

d. X2Z3

e. XZ3

Jawaban E

Pembahasan:

  • Tentukan kecenderungan membentuk konfigurasi stabil

X = [Ar] 4s1 3d6

(bisa melepas 2 e) membentuk X2+

(bisa melepas 3e) membentuk X3+

  • Z [Ne] 3s2 3p5 (menagkap 1 e)membentuk 2, jika keduanya berikatan maka akan melakukan ikatan ion (terjadi antarayang melepaskan (ion +) dengan yang menangkap e (ion ) membenuk senyawa XZ2 atau XZ3 mekanismenya seperti berikut.
  • X2+ + Z (muatan X (2) menjadi jumlah atom Z, muatan Z(1) menjadi jumlah atom Z, sehingga menjadi XZ2.
  • X3+ + Z- (muatan X(3) menjadi jumlah atom Z, muatan Z (1) menjadi jumlah atom Z, sehinngga menjadi XZ3.

32. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar….

a. terjadi jika adanya penggunaan pasangan electron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan

b. Ikatan kovalen yang terbentuk ketika electron sekutu atom tidak benar-benar dipakai

c. Ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya setara (sama)

d. Ikatan kimia yang yang menggunakan pasangan electron bersama yang berasal dari salah satu atom

e. Ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima electron

Jawaban B

Pembahasan:

Ikatan kovalen terbentuk karena ketika electron sekutu atom tidak benar-benar dipakai. Hal ini terjadi ketika atom mempunyai elektronegativitas yang lebih tinggi dari pada atom laiinya. Atom yang mempunyai elektronegativitas yang tinggi mempunyai tarikan electron yang lebih kuat. Akibatnya electron sekutu lebih dekat ke atom yang mempunyai elektronegatifitas tinngi.

Baca juga :

33. Apa yang dimaksud dengan kovalen non polar…

a. Terjadi jika adanya penggunaan pasangan electron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan

b. Ikatan kovalen yang terbentuk ketika electron sekutu atom tidak benar-benar dipakai

c. Ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya setara (sama)

d. Ikatan kimia yang yang menggunakan pasangan electron bersama yang berasal dari salah satu atom

e. Ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima electron

Jawaban C

Pembahasan:

Ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara bersama setara (sama) biasanya terjadi ketika ada atom yang mempunyai afinitas electron yang sama atau hampir sama. Semakin dekat nilai afinitas electron maka semakin kuat ikatannya.

34. Apa yang dimaksud dengan struktur lewis?

a. menggambarkan susunan electron dari atom-atom yang berikatan dan dapat menunjukkan jumlah pasangan electron bebas dan jumlah pasangan electron ikatan sekitar atom pusat

b. gambaran kedudukan atom-atom didalam suatu molekul berdasarkan susunan ruang pasangan electron atom pusat dalam molekul. pasangan electron ini baik yang yang berikatan maupun yang bebas, yaitu dalam ruang tiga dimensi dan juga menggambarkan besarnya sudut-sudut yang dibentuk dalam sudut molekul.

c. menggambarkan molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan electron disekitar atom pusat

d. A dan B benar

e. semua benar

Jawaban A

Pembahasan:

struktur lewis menjelaskan tentang menggambarkan susunan electron dari atom-atom yang berikatan dan dapat menunjukkan jumlah pasangan electron ikatan sekitar atom pusat.

35. Apa itu bentuk molekul?

a. menggambarkan susunan electron dari atom-atom yang berikatan dan dapat menunjukkan jumlah pasangan electron bebas dan jumlah pasangan electron ikatan sekitar atom pusat

b. gambaran kedudukan atom-atom didalam suatu molekul berdasarkan susunan ruang pasangan electron atom pusat dalam molekul. pasangan electron ini baik yang yang berikatan maupun yang bebas, yaitu dalam ruang tiga dimensi dan juga menggambarkan besarnya sudut-sudut yang dibentuk dalam sudut molekul.

c. menggambarkan molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan electron disekitar atom pusat

d. A dan B benar

e. semua benar

Jawaban B

Pembahasan:

gambaran kedudukan atom-atom didalam suatu molekul berdasarkan susunan ruang pasangan electron atom pusat dalam molekul. pasangan electron ini baik yang yang berikatan maupun yang bebas, yaitu dalam ruang tiga dimensi dan juga menggambarkan besarnya sudut-sudut yang dibentuk dalam sudut molekul.

  1. Berdasarkan pernyataan bentuk molekul di bawah ini merupakaan pernyataan dari teori….
  • Linear
  • segitiga datar
  • tetrahedral
  • trigonal bipiramida
  • octahedral

a. Teori Hibridisasi

b. Teori domain electron

c. Aturan octet

d. aturan duplet

e. Struktur lewis

Jawaban B

Pembahasan:

Bentuk molekul senyawa kovalen diuraikan berdasarkan teori domain electron diuraikan berdasarkan teori domain electron dan teori hibridisasi. berdasarkan teori domain electron terdapat lima macam bentuk molekul kovalen, yaitu Linear, segitiga datar, Tetrahedral, trigonal bipiramida, dan octahedral. teori hibridisasi dijelaskan berdasarkan proses penggabungan (hibridisasi) orbital-orbital atom yang digunakan oleh electron-elektron yang saling berikatan.

37. Molekul 2-metil butana mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada molekul n-butana sebab 2-metil propana ….

a. Mempunyai Mr lebih besar

b. Molekulnya lebih rumit

c. Mempunyai ikatan hidrogen

d. Polar dan n-butana non-polar

e. Lebih mudah mengalami dispersi

Jawaban: B

Pembahasan:

Molekul-molekul yang bentuknya sederhana akan mempunyai gaya antar-molekul yang lebih kuat daripada yang bentuknya rumit. Pada n-butana, molekul-molekul dapat tertata dengan kompak sehingga jarak antar-molekul menjadi sangat dekat dan terdapat banyak tempat pada molekul tersebut yang saling tarik-menarik dengan molekul lainnya, sedangkan 2-metil propana tidak tertata kompak dan gaya londonnya menjadi lemah, sehingga lebih mudah diputuskan.

38. Titik didih SiH4 lebih tinggi daripada CH4 karena ……………..

a. Molekul SiH4 polar, sedangkan CH4 nonpolar

b. Molekul SiH4 bertarikan dengan ikatan hidrogen, sedangkan CH4 tidak

c. Struktur SiH4 berupa molekul raksasa, sedangkan CH4 berupa molekul sederhana

d. Molekul SiH4 mempunyai dipol permanen, sedangkan CH4 tidak

e. Massa molekul relatif SiH4 lebih besar daripada CH4

Jawaban E

Pembahasan:

Pada deretan hidrida golongan IVA (CH4 = -164, SiH4 = -112, GeH4 = -90, dan SnH4 = -52) terdapat kenaikkan titik didih yang teratur dari CH4 ke GeH4. Hal ini dapat dijelaskan menurut gaya van der Waals yang bekerja pada molekul-molekul tersebut. Massa molekul CH4 paling kecil, maka gaya van der Waals yang bekerja padanya paling lemah. Oleh karena itu titik didihnya paling rendah.

39. Berikut ini data titik didih beberapa senyawa hidrida.

HI           =   -35oC

HF          =   19,4oC

HBr        =   -67oC

HCl         =   -84oC

HCN       =   -26oC

Di antara senyawa-senyawa pada data tersebut yang memiliki ikatan hidrogen paling kuat adalah …

a. HCN

b. HI

c. HF

d. HBr

e. HCl

Jawaban C

Pembahasan:

Berdasarkan data titik didih terlihat bahwa senyawa yang memiliki titik didih terbesar adalah HF. Pada molekul HF ujung molekul pada atom H lebih bermuatan positif dan ujung molekul pada atom F lebih bermuatan negatif. Jadi, antara atom H pada molekul pertama dengan atom F pada molekul berikutnya terjadi gaya tarik-menarik yang cukup kuat, yang disebut dengan ikatan Hidrogen.

40. Gaya dispersi pada molekul-molekul non-polar terjadi akibat adanya ……………

a. Dipol-dipol permanen

b. Dipol-dipol sesaat

c. Imbasan dipol permanen

d. Gaya elektrostatis molekul polar

e. Ikatan hidrogen

Jawaban B

Pembahasan:

Gaya van der Waals dalam suatu molekul kovalen dapat disebabkan oleh tiga hal, pertama adanya tarik-menarik molekul polar dengan molekul polar (dipol-dipol), kedua adanya tarik-menarik antara ion dengan molekul polar (ion-dipol), ketiga adalah terjadinya taik-menarik antara molekul-molekul non-polar akibat adanya dipol sesaat yang juga disebut gaya dispersi (gaya London)

sebelumnya → 16-30

 

 

 

Previous Post Next Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *